Suleyman Konur

Table of Contents

Abstract #

ÖZET: Bu çalışma, temel olarak İslam hukukundaki vekâlet akdinin, katılım finans sektöründeki
kullanım alanlarının tespiti ve analiz edilmesi ile vekâlet akdine dayalı ürünlerin geleceğine
yönelik katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde vekâlet
akdine ilişkin kavramsal çerçeve, vekâlet akdinin özellikleri ve vekâletin rükünleri ele alınmıştır.
Ayrıca vekâlet kavramının fıkhi açıdan değerlendirilmesi yapılarak vekâlet akdinin
İslam hukukundaki diğer akitler arasındaki yeri anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde
katılım finansında vekâlet akdinin dolaylı ya da dolaysız olarak kullanıldığı tüm ürünler,
uygulamalardaki işleyişi ile birlikte incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise vekâlet yönteminin
katılım finansındaki kullanımına yönelik uygulama ve politika önerilerine yer verilmiştir. Bu
çalışma ile vekâlet akdinin katılım finans sisteminde kullanılacak yeni ürünlerin geliştirilmesinde
önemli bir potansiyelinin olduğu ortaya konulmuştur.

ABSTRACT: This study mainly aims to determine and analyze the fields of usage of the
wakala method in both Islamic law and participation finance sector in order to contribute to
the future of the products based on the wakala method. In the first section, the conceptual
framework, the characteristics and the elements of the wakala method are discussed. The
concept of the wakala contract is also studied in terms of fiqh. Then, its place among other
contracts in Islamic law is examined. In the second part of the study, all products in which
the proxy contract is used in participation finance are examined. Finally, policy recommendations
are discussed for the sake of the use of the wakala method in the participation finance.
This study put forwards that the wakala method has a substantial power to develop new
financial products for the participation finance system.

PDF #

Powered by BetterDocs