Journal of Politics

E-ISSN: 2791-7525

Suleyman Konur, Ph.D. Candidate, Islam-oriented Research Paper

Katılım Finansında Vekalet Yöntemi ve Kullanım Alanları / Attorneyship and Usage Areas in Islamic Finance

Abstract

Bu çalışma, temel olarak İslam hukukundaki vekâlet akdinin, katılım finans sektöründeki kullanım alanlarının tespiti ve analiz edilmesi ile vekâlet akdine dayalı ürünlerin geleceğine yönelik katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde vekâlet akdine ilişkin kavramsal çerçeve, vekâlet akdinin özellikleri ve vekâletin rükünleri ele alınmıştır. Ayrıca vekâlet kavramının fıkhi açıdan değerlendirilmesi yapılarak vekâlet akdinin İslam hukukundaki diğer akitler arasındaki yeri anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde katılım finansında vekâlet akdinin dolaylı ya da dolaysız olarak kullanıldığı tüm ürünler, uygulamalardaki işleyişi ile birlikte incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise vekâlet yönteminin katılım finansındaki kullanımına yönelik uygulama ve politika önerilerine yer verilmiştir. Bu çalışma ile vekâlet akdinin katılım finans sisteminde kullanılacak yeni ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir potansiyelinin olduğu ortaya konulmuştur.

This study mainly aims to determine and analyze the fields of usage of the wakala method in both Islamic law and the participation finance sector in order to contribute to the future of the products based on the wakala method. In the first section, the conceptual framework, the characteristics and the elements of the wakala method are discussed. The concept of the wakala contract is also studied in terms of fiqh. Then, its place among other contracts in Islamic law is examined. In the second part of the study, all products in which the proxy contract is used in participation finance are examined. Finally, policy recommendations are discussed for the sake of the use of the wakala method in the participation finance. This study put forwards that the wakala method has a substantial power to develop new financial products for the participation finance system.

Citation

Katılım Finansında Vekalet Yöntemi ve Kullanım Alanları. Journal of Islamic Politics, 1(2), 81–101. https://doi.org/10.2021/jispol.v1i2.11

Bio of the Author